Jak działa orzecznictwo w poradni?

Orzecznictwo w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku

Informacje dla rodziców, nauczycieli [podstawa prawna wydawania orzeczeń i opinii w.s wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)]

1. Zespoły orzekające wydają:

 • ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

KSZTAŁCENIE SPECJALNE przysługuje dzieciom i młodzieży:

 • niesłyszącym /słabosłyszącym,
 • niewidomym / słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

oraz dla uczniom

 •  niedostosowanym społecznie,
 •  zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Uwaga:

 • Orzeczenia dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, słuchu wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Gdańsku
 • Orzeczenia dla dzieci z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) wydają poradnie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku

 • ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole;

Uwaga: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy niż 30 dni.

 • ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA – dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

Uwaga: problemy w nauce nie stanowią podstawy do przyznania nauczania indywidualnego.

Uwaga: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy niż 30 dni.

 • ORZECZENIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH  -  dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
 • OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA - od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Uwaga:  problemy artykulacyjne dziecka nie stanowią podstawy do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu Wniosku do Zespołu Orzekającego.

Wzory wniosków dostępne są w zakładce pliki do pobrania.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń.

 Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

 W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

 Elektroniczne składanie wniosków o wydanie orzeczenia lub możliwe jest od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uwaga! Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia poprzedzone jest rozmową z dyrektorem poradni. Na rozmowę należy przynieść dokumentację dotyczącą zgłaszanego problemu.