Ankieta

1. Co Panią/Pana skłoniło do skorzystania z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5?
 problemy wychowawcze
 problemy dziecka z nauka
 problemy z mowa
 sugestia nauczyciela przedszkola / szkoly
 diagnoza specjalisty
 opinia innego czlonka rodziny
2. W jaki sposób Pan/i dowiedział/ła się o aktualnej ofercie?
 ze szkoly (wychowawca, nauczyciel, pedagog) 
 od lekarza (skierowanie od lekarza POZ) 
 z ulotki 
 z Internetu 
 od znajomych 
 inne (prosze wpisac) 

3. Proszę napisać jaki sposób informacji o naszej ofercie byłby najkorzystniejszy dla Pani/Pana
 ze szkoly (wychowawca, nauczyciel, pedagog) 
 od lekarza (skierowanie od lekarza POZ) 
 z ulotki 
 z Internetu 
 od znajomych 
 inne (prosze wpisac) 

4. Proszę o wybranie form pomocy z których Pan/i korzystała? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 diagnozy psychologicznej 
 diagnozy pedagogicznej 
 diagnozy logopedycznej 
 wizyty lekarskiej 
 punktu konsultacyjnego 
 rozmowy / konsultacji ze specjalista (jakim?) 

 terapii (jakiej?) 

5. Proszę określić, w jakim stopniu wg Pana/i poniższe określenia odnoszą się do pracownika Poradni, z którym miał‚ Pan/i styczność? Należy wybrać odpowiednie stwierdzenia i ocenić ich natężenie na skali od 1 - 5, gdzie 1 - oznacza zdecydowanie NIE, a 5 - zdecydowanie TAK)
a) łatwo nawiązuje kontakt  1 2 3 4 5
b) uważnie słucha rozmówcy  1 2 3 4 5
c) jest zaangażowany w rozwiązanie problemu  1 2 3 4 5
d) mówi zrozumiałym i przystępnym językiem  1 2 3 4 5
e) jest przyjaźnie nastawiony  1 2 3 4 5
6. Proszę określić w jakim stopniu Pan/i ocenia swój poziom zadowolenia z usług Poradni.
 bardzo zadowolony
 zadowolony
 trudno powiedzieć
 niezadowolony
 bardzo niezadowolony

W przypadku skrajnych ocen, proszę napisać co wpłynęło na taką notę, pozwoli to nam podnieść jakość pracy.
7. Oczekiwania Państwa w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez PPP5:
 terapia rodzin 
 szkola dla Rodziców 
 terapia pedagogiczna 
 terapia logopedyczna 
 socjoterapia 
 terapia metoda Warnkego 
 EEG Biofeedback 
 integracji sensorycznej 
 inne 

8. Dziecko uczęszcza do:
 przedszkola
 szkoły podstawowej
 gimnazjum
 szkoły ponadgimnazjalnej
 nie uczęszcza do żadnej placówki
Dziękujemy bardzo za poświęcony czas!