Pliki do pobrania

PROCEDURY WYDAWANIA OPINII W PPP5

1. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń wypełnia pierwszy dokument – ZGŁOSZENIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE w szkole lub w domu lub w poradni.

Zgłoszenie dziecka do poradni 
Zgłoszenie na diagnozę przez placówkę

2. Nauczyciele wypełniają OPINIĘ / informację o dziecku, zazwyczaj jedną z 7 związanych z podanym powodem zgłoszenia się na diagnozę do poradni.

OPINIA O UCZNIU Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI
OPINIA O UCZNIU Z UOGÓLNIONYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
OPINIA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU – pdf
Opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu- Word
OPINIA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE MATEMATYKI
OPINIA O UCZNIU SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM
OPINIA O UCZNIU KORZYSTAJĄCYM Z PORADY ZAWODOWEJ
OPINIA O DZIECKU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (w tym odział „0”)

3. Rodzic / opiekun prawny pełnoletni lub uczeń osobiście przynosi ZGŁOSZENIE i OPINIĘ ze szkoły do sekretariatu poradni, gdzie zostaje zarejestrowane wpłynięcie tych dokumentów i wyznaczane są terminy badań.

4. Na ostatnim badaniu rodzic / opiekun prawny lub pełnoletni uczeń podpisuje w gabinecie specjalisty badającego dziecko drugi dokument – WNIOSEK O WYDANIE OPINII.

Wniosek o wydanie opinii

5. Według aktualnych podstaw prawnych opinia musi być wydana nie dłużej niż miesiąc po złożeniu WNIOSKU o jej wydanie przez rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (czyli do miesiąca od ostatniego badania).

6. W określonych przypadkach (np. celem przedstawienia w innych instytucjach) rodzic może wystąpić do poradni o wydanie INFORMACJI o wynikach przeprowadzonej diagnozy, gdy niepotrzebna jest opinia.

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI

7. Poradnia może wnioskować o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka/ucznia jeśli jest ono niezbędne do wydania opinii. W takim przypadku, jeśli nie jest możliwe wydanie opinii przez poradnię w ciągu miesiąca, wydanie opinii następuje w ciągu 7 dni od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego przez rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Trwa aktualizacja.

UWAGA!

W przypadku, gdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej nie posiada wcześniej wydanej opinii w klasach IV-VI szkoły podstawowej stwierdzającej u niego występowanie specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej obowiązuje wniosek specjalny. W tym wypadku procedura rozpoczyna się w danej szkole, do której uczęszcza uczeń, a Rada Pedagogiczna musi zaopiniować zasadność przeprowadzenia diagnozy w tym kierunku i wydania opinii o dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

Wniosek specjalny

Opracowały: Violetta Piasecka, Anna Nitka – Habasińska