Dla nauczycieli

Oferta na dany rok szkolny jest ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem klientów oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.

Szkolenia rad pedagogicznych z zakresu:

 • pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dyskalkulia,
 • pracy z uczniem zdolnym,
 • pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
 • praca z uczniami z zaburzeniami zachowania ( w tym ADHD, ADD),
 • organizacji pracy w klasach integracyjnych,
 • dojrzałości szkolnej,
 • zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
 • umiejętności wychowawczych,
 • motywowania do nauki,
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • profilaktyki logopedycznej,
 • metod efektywnego uczenia się,
 • komunikacji empatycznej.

Szczegółowy zakres szkolenia ustalany zgodnie z zapotrzebowaniem placówki bezpośrednio z prowadzącym.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, do uzgodnienia z pracownikami poradni.

Inne

 • Konsultacje w sprawach uczniów
 • Konsultacje w sprawie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Klub Empatii dla rodziców i nauczycieli
 • Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych
 • Udział w zebraniach z rodzicami – omówienie wyników badań przesiewowych