Zadania poradni

Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
 1. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 3. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 4. spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 5. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 6. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 7. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 8. specyficznych trudnościach w uczeniu się
 9. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 10. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 11. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 12. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 13. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 14. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oraz innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
W publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych działają Zespoły Orzekające.
Wydają one:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.