Oferta zajęć w ramach projektu „Zanim wkroczysz na rynek pracy”

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z dysfunkcjami:

  • EEG Biofeedback – tę metodę treningu mózgu stosuje się w celu poprawienia jego efektywności poprzez poprawę jego czynności bioelektrycznych.
    DSC00021DSC00032
    BFB dla FUE
  • trening Warnkego – podczas treningu tą metodą następuje poprawa funkcji centralnego przetwarzania, odpowiedzialnych między innymi za złożone czynności takie jak pisanie i czytanie. Poprawa koordynacji obu półkul mózgowych korzystnie wpływa na rozwój funkcji językowych.

DSC00031

  • terapia pedagogiczna – jej głównym celem jest usprawnienie zaburzonych funkcji słuchowo – wzrokowo – ruchowych leżących u podstaw nauki sprawnego czytania i pisania.
  • pomoc psychologiczna – praca psychologiczna z uczniami wykazującymi zaburzenia emocjonalne (agresję, wycofanie, depresję).

Warsztaty poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji dla uczniów  – dzięki nim młodzież uzyska wiedzę dotyczącą planowania własnej kariery zawodowej i dalszych możliwości edukacji. Pozna również rynek pracy oraz nabędzie umiejętność poszukiwania pracy.

Zajęcia „ABC przedsiębiorczości” – uczniowie zdobędą wiedzę nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz sposobów jej finansowania. Zajęcia odbywają się cyklicznie, a ich celem jest rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej poprzez trening kluczowych umiejętności społecznych wśród uczniów. W programie stwarzamy również możliwości integracji ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, poznawania walorów własnego regionu oraz doskonalenia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy. Pozwala na to warsztatowa forma zajęć organizowanych w większości poza budynkiem szkolnym.

Warsztaty z elementami socjoterapii – są to zajęcia o charakterze profilaktycznym oraz socjoterapeutycznym, ukierunkowane będą na eliminowanie lub zmniejszenie zaburzeń zachowania oraz rozwój kompetencji społecznych.

Język angielski zawodowy

Język angielski wyrównawczy

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego (z przedmiotów: j. polski, fizyka, chemia, matematyka)

Pogotowie lekcyjne – pomoc z różnych przedmiotów – dyżury pełnią osoby mogące wesprzeć uczniów w nauce kilku przedmiotów.

Dodatkowe praktyki zawodowe uczniów o pracodawców

Klub Miłośników Energii Odnawialnej – uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania, budować modele elektrowni wiatrowych i symulować ich działanie dzięki specjalnemu programowi komputerowemu.

Klub Grafika Komputerowego – pozwoli uczniom rozwijać swoje informatyczne zainteresowania, poznać pracę ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym, co wpłynie na zwiększenie ich kompetencji.