Fundusze UE

„Zanim wkroczysz na rynek pracy” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach/ Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej Technikum ZSE w Gdańsku, służące podniesieniu kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia. W trakcie trwania projektu wsparciem zostanie objętych 500 uczniów.

Rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie trwała od 1.09.2013r. do 15.09.2013r.

DLOGD